AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy konkurs #PijKranówkę z Gwardią Wrocław – regulamin

Wspólnie z naszym Partnerem MPWiK Wrocław zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym profilu w serwisie Facebook, w którym nagrodami są dwa zestawy gadżetów: GwariMiś i 5 butelek tritanowych od MPWiK Wrocław. Poniżej regulamin konkursu.

Regulamin konkursu 

#PijKranówkę z Gwardią Wrocław

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „#PijKranówkę z Gwardią Wrocław” ogłoszonego na portalu społecznościowym Facebook – oficjalnym profilu Gwardii Wrocław, zwanego dalej Konkursem, jest Gwardia Wrocław Sp. z o.o., Plac Solny 14a/3, 50-062 Wrocław, NIP: 8971871701, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook.
 3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook – oficjalnym profilu klubu Gwardia Wrocław – serwisie dostępnym w sieci Internet.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem (Regulamin opublikowany na stronie www.gwardiawroclaw.pl) i przepisami prawa polskiego.
 6. Organizator jest wręczającym nagrody.

§ 2 UCZESTNICY

 1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik/Uczestniczka) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – może być osoba fizyczna, która:
 1. jest pełnoletnia;
 2. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
 3. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebook (dalej: „Profil”);
 4. posiada adres korespondencyjny na terenie Polski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 TERMIN I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs ogłoszony jest w Poście konkursowym ”#PijKranówkę z Gwardią Wrocław”. Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania, które będą również opisane w treści posta konkursowego oraz w czasie dedykowanym na jego wykonanie – przez co rozumie się czas, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje odpowiedzi do Zadania konkursowego, w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
 • wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1;
 • udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w poście konkursowym; odpowiedzi należy udzielić za pomocą komentarza pod postem konkursowym;
 • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu – udzielenie odpowiedzi będzie równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu;
 • posiadanie publicznego (w rozumieniu Facebook) profilu umożliwiającego swobodne oznaczenie oraz oznaczenie Zgłoszenia konkursowego.
 • realizacja Zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami opisanymi w Poście konkursowym.
 • dostarczanie przez Uczestnika/Uczestniczkę w Zadaniu konkursowym treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane.
 • uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że:

A. jest wyłącznym autorem wysłanego przez niego zgłoszenia konkursowego;

B. żadna z osób trzecich nie ma praw i roszczeń do Zgłoszenia konkursowego;

C. zgłoszenie konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

D. udziela Organizatorowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi konkursowej w zakresie rozpowszechniania, w szczególności w sieci internet.

§ 4 NAGRODA i LAUREAT/LAUREATKA

 1. Nagroda w Konkursie (dalej: Nagroda) jest opisana w Poście konkursowym.
 2. Zgłoszenie konkursowe zostanie poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) powołaną przez Organizatora, składającą się z 3 osób. Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w Zadaniu konkursowym, poprawności Zgłoszenia. Wyboru Zwycięzcy/Zwyciężczyni dokonuje Komisja. Poprawne odpowiedzi zostaną podane na stronie internetowej www.gwardiawroclaw.pl.
 3. Uczestnik/Uczestniczka nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
 4. Konkurs przewiduje dwóch Laureatów. Informacja o Laureacie/Laureatce, wraz z podaniem jego/jej imienia i nazwiska, zostanie opublikowana przez Organizatora pod Postem konkursowym, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Organizator w wiadomości prywatnej przekaże Laureatowi/Laureatce dokładne informacje dotyczące warunków odbioru Nagrody. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odbioru nagrody. 
 5. Odbiór Nagrody nastąpi najpóźniej do 7 dni od otrzymania danych adresowych w wiadomości prywatnej.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników/Uczestniczek jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników/Uczestniczek będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego polegającego na dotrzymaniu złożonego przyrzeczenia.
 3. Dane osobowe Uczestników/Uczestniczek zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.
 4. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przeniesienia danych do innego administratora. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego imienia i nazwiska w poście konkursowym w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników pochodzą z portalu Facebook oraz bezpośrednio od Uczestników.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Organizatora, firmy kurierskie, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik/Uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go/ją do udziału w Konkursie.
 2. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik/Uczestniczka nie może przenieść na inne osoby.
 3. Naruszenie przez Uczestnika/Uczestniczkę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika/Uczestniczki z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.07.2021 roku.

podziel się wpisem

zobacz również

Zapisz się do newslettera!